Iestājoties vidusskolas neklātienes programmās  izglītojamais iesniedz:

  • Apliecību par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus;
  • Iepriekšējās mācību iestādes  liecību/-as, arodskolas sekmju izraksts, personas lietu, arhīva izziņu vai citu izglītības dokumentu, kas apliecina izglītojamā daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu;
  • Iesniegums par uzņemšanu (raksta uz vietas);
  • Pase (nepilngadīgajiem – dzimšanas apliecība un viena vecāku pase);
  • Dokuments par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds);
  • Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa (nepilngadīgajiem – veidlapa Nr.026/u, pilngadīgajiem – veidlapa Nr.027/u).

Uzņemot izglītojamo 11. vai 12. klasē, tiek veikta iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšana par apgūto vidējās izglītības programmu.

Iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšanas rezultātā izglītojamam tiek izveidots individuālais mācību plāns, kas nosaka kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst neapgūtie mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites.

Jā dokumentos  ir vērtējumi „5” ballu sistēmā, uzņemšanas komisija pielīdzina tos vērtējumiem „10” ballu sistēmā.

Par nepilngadīgiem iesniegums par iestāšanos skolā raksta viens no vēcakiem vai oficiālais aizbildnis.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux